Ibis

Australian Ibis
Glossy Ibis
Straw-necked Ibis