Megapodes

Orange-footed Scrubfowl - megapodius reinwardt
Australian Brush-turkey - alectura lathami